43 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКСКИ4“ ГРАД СОФИЯ

 

Унажаеми родители,

Информирам Ви, че за второ класиране на ученици в първи клас за учебната

2018/19 учебна година има 28 свободни места.

Желаещите, следва да подадт заявление за второ класиране на 08.06.2018 г от 8,00

до 17,00 часа или на 11.06.2018 гх. От 8,30 до 12 часа. Резултатите ще бъдат обявени

на 11.06.2018 г. до 18,00 часа на информационно  табло и на сайта на училището.

Записване на класираните на второ класиране ученици 12 и 13.06.2018 г. от 8,30 до

17,00 часа с оригинала на удосотоверението за завършена подготвителна група или

клас . Класираните, но незаписаните в посочения срок ученици, губят правото си

за участие в по-нататъшно класиране /ако има такова/.

 

Сергей Богачев

Директор на 43 ОУ „Христо Смирненски“